สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
หาระยะทางระหวางจังหวัดทั่วประเทศ หาระยะทางระหวางจังหวัดทั่วประเทศแบบไฟล์โหลดใช้งาน
ต้นทาง ปลายทาง

ระยะทางคือ(กิโลเมตร)

าง :

ตารางค่าโดยสารรถโดยสารสาธารณะจังหวัดอุดรธานี
       
       
       
       
       
       
       
       
       
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานทะเบียนและภาษีรถ
กลุ่มงานตรวจสภาพรถ
กลุ่มงานใบอนุญาตขับรถ
จัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด
 
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 21
เข้าชมเดือนนี้ : 57045 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 641973 ท่าน
 
แนะนำสมาชิก
(ปรีดา) รุ่น 2147483647
ปรีดา ไชยวุฒิ
พนักงาน
justydata
ข้อมูลเพิ่มเติม | สมาชิก
 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อราชการ
ฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ 0-4229-5413
Fax 0-4229-5414
ทะเบียนและภาษีรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์ 0-4220-7904
ทะเบียนและภาษีรถขนส่ง
เบอร์โทรศัพท์ 0-4220-7905
ตรวจสภาพรถ
เบอร์โทรศัพท์ 0-4229-5410
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
เบอร์โทรศัพท์ 0-4229-5412
งานบริหารทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 0-4229-5409
Fax 0-4229-5409

 
 
กระทรวงคมนาคม
กรมเจ้าท่า
กรมการบินพลเรือน
กรมการขนส่งทางบก
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
   
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com