[ กลับหน้าหลัก ]
การดำเนินการทางทะเบียนรถ
ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

การขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล
การขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง หรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก
การจดทะเบียน
การโอน
การเสียภาษี
การนำรถมาตรวจสภาพเพื่อชำระภาษี
การขอตรวจสภาพรถ
การย้ายรถ
การแจ้งเลิกใช้รถ
การแจ้งไม่เสียภาษีรถ
การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถ
การขอหลักฐานทางทะเบียนรถแทนที่สูญหาย หรือ ถูกทำลาย
การขอหลักฐานหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี หรือแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถที่ชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญ
จัดทำโดยฝ่ายวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี