[ กลับหน้าหลัก ]
การดำเนินการทางการขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
การขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
 เอกสาร/หลักฐาน
    
1. เอกสารประจำตัวผู้ขอ แบ่งตามลักษณะของผู้ขอดังนี้
(ก) บุคคลธรรมดา
สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
(ข) ห้างหุ้นส่วนสามัญ
รายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 2 ตรา (ถ้ามี)
(ค) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
รายชื่อและสัญชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 2 ตรา (ถ้ามี)
(ง) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน
รายชื่อกรรมการของบริษัท หรือบริษัทมหาชนจำกัดทุกคน
สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของกรรมการของบริษัททุกคน
สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการของบริษัททุกคน
สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับฉบับตีพิมพ์
ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 2 ตรา (ถ้ามี)
(จ) สหกรณ์
ภาพถ่ายใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์
บัญชีรายชื่อสมาชิกของสหกรณ์ฉบับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับรอง
สำเนาหรือภาพถ่ายข้อบังคับของสหกรณ์
ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 2 ตรา (ถ้ามี)
(ฉ) องค์การของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ
ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 2 ตรา (ถ้ามี)
2. เอกสารเกี่ยวกับสถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถ ได้แก่
สัญญาให้สิทธิการใช้ที่ดิน หนังสือสัญญาเช่าที่ดิน ที่อายุสัญญาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
รูปถ่ายสำนักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด ขนาด 4 X 6 นิ้ว จำนวน 2 รูป
(แสดงบริเวณที่ใช้เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถ และทางเข้า-ออก)
ภาพถ่ายโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3 ก. ฯลฯ
หลักฐานของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
แผนที่สถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถ โดยสังเขป
3. เอกสารเกี่ยวกับสถานประกอบการ
รูปถ่ายสถานประกอบการ จำนวน 2 รูป (แสดงบริเวณภายนอก เห็นเลขที่สถานประกอบการ และบริเวณภายใน)
4.
เอกสารเกี่ยวกับตัวรถ (กรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ)
สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนรถ (แสดงชื่อเจ้าของรถปัจจุบัน, การเสียภาษีงวดปัจจุบัน และ บันทึกเจ้าหน้าที่)
กรณีรถใหม่ ได้แก่ ภาพถ่ายหนังสือรับรองส่งบัญชีรับและจำหน่าย หรือภาพถ่ายใบแจ้งจำหน่าย
ภาพถ่ายสีรถ หรือภาพวาดตัวรถพร้อมระบายสี
เครื่องหมายประจำรถ อย่างน้อยต้องมีชื่อผู้ขอเป็นภาษาไทยระบุอยู่ด้วย
5. เอกสารแสดงปริมาณงานขนส่ง
กรณีรับจ้างเหมาทั่วไป ได้แก่ สัญญาหรือหนังสือว่าจ้างใช้รถ ใบงาน ฯลฯ
(ย้อนหลัง 3 เดือน นับจากวันยื่นคำขอ โดยเฉลี่ยต้องมีการใช้รถไม่น้อยกว่า 20 วันต่อเดือน)
กรณีรับจ้างเป็นการประจำ ได้แก่ สัญญาว่าจ้างใช้รถหรือสัญญาเช่ารถ และหลักฐานของผู้ว่าจ้าง
กรณีการว่าจ้างช่วง จะต้องมีหลักฐานของผู้ว่าจ้าง และสัญญาว่าจ้างทุกช่วงไม่ขาดตอน
6. หนังสือมอบอำนาจ และเอกสารประกอบการมอบอำนาจ (ถ้ามิได้มาดำเนินการเอง)
 
  ขั้นตอนการดำเนินการ
การขออนุญาต สามารถยื่นขอได้ทั้งกรณีที่มีตัวรถอยู่แล้ว หรือยังไม่มีตัวรถที่เรียกว่า "ขออนุมัติในหลักการ"
ผู้ประกอบการขนส่งฯ ต้องนำรถเข้าดำเนินการทางทะเบียนและภาษี ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตฯ
 
(กรณีการยื่นขอแบบมีตัวรถแล้ว) หรือ 180 วัน สำหรับการยื่นขอแบบขออนุมัติในหลักการ หรือขอใช้รถใหม่
ผู้ประกอบการขนส่งฯ สามารถยื่นคำขอผ่อนผันกำหนดเวลาก่อนครบกำหนดได้โดยแสดงเหตุผลความจำเป็น
เพื่อขยายเวลาตามข้อ 5.2 ได้อีกไม่เกิน 60 วัน
ท้องที่ที่ทำการขนส่ง ผู้ขออนุญาตประกอบการขนส่ง ต้องระบุท้องที่ที่ทำการ ขนส่ง ซึ่งเป็นท้องที่ที่ผู้ขอจำเป็นต้องใช้รถ
 
เพื่อทำการประกอบการขนส่งซึ่งทางราชการได้แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1) ทั่วราชอาณาจักร 2) ภาค 3) จังหวัด


 
อัตราค่าธรรมเนียม
รายการ
ราคา(บาท)
ติดต่อฝ่าย/ช่องหมายเลข
     
     
     
     
     
จัดทำโดยฝ่ายวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี