[ กลับหน้าหลัก ]
การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตผู้ประจำรถตามพระตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ. 2522

การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตผู้ประจำรถตามพระตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ. 2522
 
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ(ทุกประเภท) หลักฐานประกอบคำขอ
ใบอนุญาตเป็นนายตรวจ
การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการ


ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ

แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
2. ใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร
3. ใบอนุญาตเป็นนายตรวจ
4. ใบอนุญาตเป็นผู้บริการ


ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ

ใบอนุญาตเป็นนายตรวจ และใบอนุญาตเป็นผู้บริการ ใช้เป็นใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสารได้
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ แบ่งออกเป็น 4 ชนิด 2 ประเภท ดังนี้

 • ชนิดที่ 1 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสำหรับขับรถบรรทุกที่น้ำหนักรถ และน้ำหนักบรรทุกรวมกันไม่เกินสามพันห้าร้อยกิโลกรัมหรือสำหรับขับรถโดยสารที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารไม่เกินยี่สิบคน
 • ชนิดที่ 2 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสำหรับขับรถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถ และน้ำหนักบรรทุกรวมกันเกินกว่าสามพันห้าร้อยกิโลกรัมหรือสำหรับขับรถโดยสารที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารเกินกว่ายี่สิบคน
 • ชนิดที่ 3 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสำหรับขับรถบรรทุกหรือรถโดยสารซึ่งโดยสภาพใช้สำหรับลากจูงรถอื่นหรือล้อเลื่อนที่บรรทุกสิ่งใด ๆ บนล้อเลื่อนนั้น
 • ชนิดที่ 4 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสำหรับขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายตามประเภทหรือชนิด

และลักษณะการบรรทุกตามที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใบอนุญาตขับรถชนิดที่สอง ชนิดที่สามและชนิดที่สี่ ใช้เป็นใบอนุญาตขับรถชนิดหนึ่งได้
ใบอนุญาตขับรถชนิดที่สามและชนิดที่สี่ ใช้เป็นใบอนุญาตขับรถชนิดที่หนึ่งและชนิดที่สองได้
ใบอนุญาตขับรถชนิดที่สี่ ใช้เป็นใบอนุญาตขับรถชนิดที่หนึ่ง ชนิดที่สองและชนิดที่สาม


ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถแต่ละชนิด แบ่งตามประเภทการขนส่งของรถออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 • ประเภทส่วนบุคคล สำหรับขับรถที่ใช้ในการขนส่งส่วนบุคคล (รถที่มีแผ่นป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาว ตัวเลขและตัวอักษรสีดำ)
 • ประเภททุกประเภท สำหรับขับรถได้ทุกประเภทการขนส่ง (รถที่มีแผ่นป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาว ตัวเลขและตัวอักษรสีดำ และรถที่มีแผ่นป้ายทะเบียนรถพื้นสีเหลือง ตัวเลขและตัวอักษรสีดำ)
  ข้อควรจำ

  ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภท ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกสามารถใช้แทนใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลและใบอนุญาตขับรถสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ได้
  ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สามารถใช้แทนใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
  อายุของผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ประจำรถ
  1. ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
  ส่วนบุคคล ชนิดที่ 1 ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  ส่วนบุคคล ชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
  ส่วนบุคคล ชนิดที่ 4 ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
  ทุกประเภท ชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 ชนิดที่ 3 ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี
  ทุกประเภท ชนิดที่ 4 ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
  2. ใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี
  3. ใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
  4. ใบอนุญาตเป็นผู้บริการ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี
  การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ดำเนินการได้ทั่วประเทศ

 • หลักฐานประกอบคำขอ
  1. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือภาพถ่ายหนังสือเดินทาง หรือภาพถ่ายหนังสือสำคัญประจำตัวอย่างอื่น
  2. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่
  3. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 1 ปี จำนวน 6 รูป
  4. ใบรับรองแพทย์
  5. ภาพถ่ายหลักฐานการจบการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการ
  หลักฐานประกอบคำขอ

  1. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
  2. ภาพถ่ายหรือสำเนาทะเบียนบ้าน
  3. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 1 ปี จำนวน 6 รูป
  4. ใบรับรองแพทย์
  5. ภาพถ่ายหลักฐานการจบการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
  1. วิธีการยื่นคำขอ
  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอต่ออายุก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุได้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมหลักฐานประกอบคำขอแยกเป็นแต่ละกรณี ดังนี้
  1.1 กรณีใบอนุญาตไม่ขาดอายุ หรือขาดอายุแต่ไม่เกิน 3 ปี ให้ยื่นหลักฐานประกอบคำขอดังนี้
  (1) ใบอนุญาตฉบับเดิมหรือใบแทน
  (2) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
  1.2 กรณีใบอนุญาตขาดอายุเกิน 3 ปี ให้ยื่นหลักฐานประกอบคำขอเช่นเดียวกับการขอรับใบอนุญาตใหม่พร้อมใบอนุญาตฉบับเดิมหรือใบแทน
  1.3 กรณีใบอนุญาตฉบับเดิมสูญหาย ให้นำหลักฐานการรับแจ้งความจากสถานีตำรวจ พร้อมรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป มายื่นเป็นหลักฐานประกอบคำขอเพิ่มเติมจากข้อ 1.1 และ 1.2
  2. ขั้นตอนการดำเนินการ
  2.1 กรณีใบอนุญาตยังไม่ขาดอายุ ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ต้องเข้ารับการทดสอบใด ๆ ทอดสอบสมรรถภาพ + อบรม 2 ชม.
  2.2 กรณีใบอนุญาตขาดอายุไม่เกิน 3 ปี ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องรับการทดสอบสมรรถภาพาสของร่างกาย ยกเว้นการทดสอบสายตาบอดสี
  2.3 กรณีใบอนุญาตขาดอายุเกิน 3 ปี ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ยกเว้นการทดสอบสายตาบอดสีและทดสอบขับรถตามชนิดของใบอนุญาต สำหรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท ตรวจสอบประวัติจากกองประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  2.4 เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตผ่านการทดสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นแล้ว ชำระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาตได้ เว้นแต่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภทที่ขาดอายุเกิน 3 ปี ต้องทราบผลการตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือว่าไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ที่มิใช่เกี่ยวกับการใช้รถในการกระทำความผิด หรือเป็นความผิดลหุโทษ หรือได้พ้นโทษมาแล้วเกินสามปี จึงจะชำระค่าธรรมเนียนและรับใบอนุญาตได้


  การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการ
  1. วิธีการยื่นคำขอ
  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอต่ออายุก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุได้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมหลักฐานประกอบคำขอแยกเป็นแต่ละกรณีดังนี้
  1.1 กรณีใบอนุญาตไม่ขาดอายุ หรือขาดอายุแต่ไม่เกิน 3 ปีให้ยื่นหลักฐานประกอบคำขอดังนี้
  (1) ใบอนุญาตฉบับเดิมหรือใบแทน
  (2) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด 1นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
  1.2 กรณีใบอนุญาตขาดอายุเกิน 3 ปี ให้ยื่นหลักฐานประกอบคำขอเช่นเดียวกับการขอรับใบอนุญาตใหม่พร้อมใบอนุญาตฉบับเดิมหรือใบแทน
  1.3 กรณีใบอนุญาตฉบับเดิมสูญหาย ให้นำหลักฐานการรับแจ้งความจากสถานีตำรวจ พร้อมรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป มายื่นเป็นหลักฐานประกอบคำขอเพิ่มเติมมาจาก ข้อ 1.1 และ 1.2


  2. ขั้นตอนการดำเนินการ
  ไม่ว่าใบอนุญาตจะขาดอายุหรือไม่ก็ตาม ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาตได้ โดยไม่ต้องเข้ารับการทดสอบใด ๆ ทั้งสิ้น
  การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
  1. หลักฐานประกอบคำขอ
  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอเช่นเดียวกับการขอรับใบอนุญาตใหม่พร้อมด้วยใบอนุญาตฉบับเดิม หรือใบแทน กรณีใบอนุญาตฉบับเดิมสูญหายให้นำหลักฐานการรับแจ้งความจากสถานีตำรวจมาเป็นหลักฐาน
  2. ขั้นตอนการดำเนินการ
  2.1 กรณีขอเปลี่ยนชนิดของใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถให้สูงขึ้นกว่าเดิม
  (1) ต้องเข้ารับการศึกษาและทดสอบข้อเขียนเฉพาะวิชาที่ยังขาดให้ครบตามหลักสูตรการศึกษาหลักสูตรการศึกษาที่กำหนดไว้
  (2) เข้ารับการทดสอบขับรถตามชนิดของใบอนุญาตที่ขอเปลี่ยน
  2.2 กรณีขอเปลี่ยนประเภทของใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถจากส่วนบุคคลเป็นทุกประเภทตรวจสอบประวัติ
  2.3 กรณีขอเปลี่ยนชนิดของใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถให้สูงขึ้นกว่าเดิม พร้อมทั้งขอเปลี่ยนประเภทของใบอนุญาตเป็นผู้ยับรถจากส่วนบุคคลเป็นทุกประเภท
  - ต้องดำเนินการตามข้อ 2.1 และ 2.2

 
รายการ
ราคา(บาท)
ติดต่อฝ่าย/ช่องหมายเลข
     
     
     
     
     
 
จัดทำโดยฝ่ายวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี