[ กลับหน้าหลัก ]
การขอใบอนุญาตขับรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

การขอใบอนุญาตขับรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

การขอรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว
กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ
การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ 5 ปี
การขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และรถยนต์สามล้อสาธารณะ พร้อมบัตรประจำตัวผู้ขับรถ
การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์
การต่ออายุใบอนุญาตขับรถชั่วคราวไม่มีต่อ
การต่อใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ
 
จัดทำโดยฝ่ายวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี