[ กลับหน้าหลัก ]
การดำเนินการทางทะเบียนรถ
ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
การจดทะเบียนรถ
การโอนรถ

การเสียภาษีประจำปี

การย้ายรถ
การเปลี่ยนเครื่องยนต์
การเปลี่ยนสีรถ
การเปลี่ยนลักษณะรถ
การเปลี่ยนที่อยู่ ชื่อ สกุล
การขอออกสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษีและแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่แทนของเดิมที่ชำรุด สูญหายหรือถูกทำลาย
การดำเนินการกรณีรถหาย
การแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราวหรือตลอดไป
การแจ้งใช้รถ
จัดทำโดยฝ่ายวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี