[ หน้าแรก ]   [ เข้าสู่ระบบ ]
รายงานการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ สถิติทั่วไป/ระบุช่วงเดือน สถิติเปรียบเที่ยบ
รายงานการตรวจสภาพรถยนต์และการตรวจสอบตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ สถิติทั่วไป/ระบุช่วงเดือน สถิติเปรียบเทียบ
รายงานการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สถิติทั่วไป/ระบุช่วงเดือน สถิติเปรียบเทียบ
รายงานการตรวจสภาพรถตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สถิติทั่วไป/ระบุช่วงเดือน สถิติเปรียบเทียบ
รายงานการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง สถิติทั่วไป/ระบุช่วงเดือน สถิติเปรียบเทียบ
รายงานการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ สถิติทั่วไป/ระบุช่วงเดือน สถิติเปรียบเที่ยบ
รายงานการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตผู้ประจำรถตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สถิติทั่วไป/ระบุช่วงเดือน สถิติเปรียบเที่ยบ
สถิติภาพรวมของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี    
 
User-Id :  Password :
BY MR.JATHUPORN UTHAIWEE COMPUTER PROGRAMMER