สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด
ภาพกิจกรรมล่าสุด
โดย Admin Admin (Admin)
โดย Admin Admin (Admin)
โดย Admin Admin (Admin)
โดย Admin Admin (Admin)
อัลบั้มภาพทั้งหมด
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 59
เข้าชมเดือนนี้ : 59463 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 699125 ท่าน
แนะนำสมาชิก
(Vorapot) รุ่น 2147483647
ปรีดา นอกเมือง
100 หมู่1ถ.อนุเสาวคีย์ต.ศรีสำราญ อ.นำ้โสม จ. อุดรธ
100 หมู่1ถ.อนุเสาวคีย์ต.ศรีสำราญ อ.นำ้โสม จ. อุดรธานี 41210
ข้อมูลเพิ่มเติม | สมาชิก
แบบฟอร์มต่าง
Net Search แบบฟอร์มการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ
Net Search แบบฟอร์มการดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
Net Search แบบฟอร์มการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ

Net Search เบอร์โทรศัพท์ติดต่อราชการสำนักงานขนส่งจังหวัด

   งานทะเบียนรถยนต์

      แบบคำขอจดทะเบียนรถ (กระดาษที่ใช้พิมพ์เป็นขนาด A3)

      แบบคำขอแจ้งการไม่ใช้รถ  
      แบบคำขอโอนและรับโอน
      แบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ 
      แบบคำขออื่น ๆ  
      หนังสือยินยอม  
      แบบโอนสิทธิ์หมายเลขทะเบียนรถสวย(ป้ายประมูล)   ด้านหน้า  
      หนังสือมอบอำนาจ
 
   งานทะเบียนรถขนส่ง

      แบบคำขอจดทะเบียนรถ

      แบบคำขอโอนและรับโอน
      แบบคำขอเสียภาษีประจำปี
 
      แบบคำขออื่น ๆ
 
      หนังสือมอบอำนาจ
 
   ใบอนุญาตขับรถ
      แบบคำขอรับใบอนุญาตขับรถ (สอบใหม่)
      แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 
      แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
(เปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถชั่วคราว, ๑ ปี ต้องมาดำเนินการด้วยตัวเองเท่านั้น)
      แบบคำขออื่น ๆ 
(ชำรุด สูญหาย แก้ไขชื่อ สกุล ที่อยู่ ต้องมาดำเนินการด้วยตัวเองเท่านั้น)
 
      บันทึกถ้อยคำ  
      บันทึกถ้อยคำ กรณีแจ้งเอกสารหรือใบอนุญาตขับรถสูญหาย  
      หนังสือมอบอำนาจ
      ใบรับรองแพทย์  
 
 ใบอนุญาตผู้ประจำรถ
      แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ (สอบใหม่)
        แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ แบบใหม่

      แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ หรือผู้บริการ

        แบบคำขอฯเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ หรือผู้บริการ แบบใหม่

      แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตผู้ประจำรถ 
      แบบแสดงความจำนงขอรับหนังสือรับรองผลการอบรมและทดสอบ
         หรือขอรับใบอนุญาตทางไปรษณีย์รับประกัน (ต่างภูมิลำเนา)
 
      แบบยื่นเรื่องราวอื่น ๆ (ขอรับใบอนุญาตแทนใหม่ กรณีสูญหาย ชำรุด ลบเลือนในสาระสำคัญ)  
      แบบยื่นเรื่องราวอื่น ๆ (ขอรับหนังสือรับรองเป็นภาษาต่างประเทศ)  
      แบบยื่นเรื่องราวอื่น ๆ (ขอแปลใบอนุญาตเป็นภาษาต่างประเทศ)  
      หนังสือมอบอำนาจ
 
   ชำระภาษีรถประจำปี

      แบบคำขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อชำระภาษีรถประจำปี

 
 
   ตรวจสภาพรถขนส่ง

      แบบคำขอติดตั้งใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง

 

      แบบคำขอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถ

 

      แบบคำขออนุญาตตรวจสภาพรถนอกสถานที่/นอกเวลาราชการ ซึ่งใช้กับรถตามพรบ.การขนส่งทางบก

 
 
 ขอโอนมารับราชการ
      ใบสมัครขอโอนมารับราชการ สังกัดกรมการขนส่งทางบก  ดาวน์โหลด  
Net Search เบอร์โทรศัพท์ติดต่อราชการสำนักงานขนส่งจังหวัด
สายด่วนศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ1584 เบอร์โทรศัพท์ 1584
ฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ 0-4229-5413 Fax 0-4229-5414
ทะเบียนและภาษีรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์ 0-4220-7904
ทะเบียนและภาษีรถขนส่ง
เบอร์โทรศัพท์ 0-4220-7905
ตรวจสภาพรถ
เบอร์โทรศัพท์ 0-4229-5410
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
เบอร์โทรศัพท์ 0-4229-5412
งานบริหารทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 0-4229-5409Fax 0-4229-5409

อีเมลล์ dltudonthani@hotmail.com
 
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com