สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานทะเบียนและภาษีรถ
กลุ่มงานตรวจสภาพรถ
กลุ่มงานใบอนุญาตขับรถ
จัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 34
เข้าชมเดือนนี้ : 59438 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 699100 ท่าน
แนะนำสมาชิก
(ดุจเดือน) รุ่น 2147483647
ดุจเดือน มาอาษา
นักศึกษา
ม.ราชภัฎอุดรธานี
ข้อมูลเพิ่มเติม | สมาชิก
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อราชการ
ฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ 0-4229-5413
Fax 0-4229-5414
ทะเบียนและภาษีรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์ 0-4220-7904
ทะเบียนและภาษีรถขนส่ง
เบอร์โทรศัพท์ 0-4220-7905
ตรวจสภาพรถ
เบอร์โทรศัพท์ 0-4229-5410
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
เบอร์โทรศัพท์ 0-4229-5412
งานบริหารทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 0-4229-5409
Fax 0-4229-5409

กระทรวงคมนาคม
กรมเจ้าท่า
กรมการบินพลเรือน
กรมการขนส่งทางบก
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอหนองหาน   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้
  • ดำเนินการออกและต่ออายุใบอนุญาตผู้ประจำรถ  ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  
  • ดำเนินการออกและต่ออายุใบอนุญาตขับรถ   ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน
  • ดำเนินการตรวจสภาพรถ  รับต่ออายุทะเบียนและชำระภาษี   การโอนกรรมสิทธิ์รถการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน  และอื่น  ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก   กฎหมายว่าด้วย  รถยนต์  และกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน
  • งานตรวจการขนส่ง
  • ดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล
  • งานส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง
  • ควบคุม  ดูแล  ระบบงานคอมพิวเตอร์
แผนที่

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com